Campus Salvador Livros
Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/428
metadata.dc.type: Livro
Título: Os croatas...? presentes!
metadata.dc.creator: Pereira, Aliger dos Santos
metadata.dc.description.resumo: A obra contribui, sob uma nova ótica, com estudos sobre a presença dos croatas no Brasil, principalmente sobre os inícios do seu estabelecimento na cidade de São Paulo, entre os anos 1900 e 1940. Utilizando ferramentas inovadoras de geoprocessamento, analisando os dados por meio do conceito do empreendedorismo étnico e dando mais pistas dos motivos da concentração dos croatas em determinadas localidades ou de sua desconcentração em outras. Assim, é possível lançar luz sobre o passado, entender o presente e traçar metas para o futuro, buscando a integração – principal objetivo dos imigrantes –, mas, dessa vez, mantendo a pluralidade de sua identidade e de sua cultura.
Resumo: RESUMO CROATA PEREIRA, Aliger dos Santos. Os croatas?... Presentes! Salvador: Edufba, 2022. Prošireni Sažetak: Knjiga mapira poduzetničku populaciju hrvatskih iselje-nika (za vrijeme bivše ugoslavije) pristiglih u Brazil, točnije u grad São Paulo, što prije 20. stoljeća što nakon četrdesetih godina, ali s raničim razdobljem pedesetih. Ovakva podijela je povijesno opravdana budući da predstavljaja tri velika vala uropskog iseljeništva u Brazil. Kroz sljedeće pitanje: zašto su se ti hrvatski imigranti nastanili u određenim četvrtima u glavnom gradu São Paula? Istraživanje pokazuje da je prisutnost ove populacije uglavnom bila u sljedećim četvrtima Sao Paula: Mooca, Belenzinho, Sé i República. U četvrtima Mooca i Belenzinho prevladavalo je radno stanovništvo, koje se u Hrvatskoj uglavnom bavilo poljoprivredom. Ovaj se populacijski kontingent je bio usmjeren prvotno na plantaže kave u unutrašnjosti Sao Paula nakon završetka procesa koji su doveli do ukidanja ropstva u Brazilu. Nakon krize 1929. godine, ova je zajednica, zajedno s drugim novim useljenicima iz dru-gog vala, migrirala u ove četvrti u glavnom gradu São Paula kako bi činila radni kontingent rastuće industrije u São Paulu. S druge strane, u četvrtima Sé i Republica smjestilo se hrvatsko poduzetničko stanovništvo koje je novac uložilo u Brazil u područja koja su povezana s: estetikom i ljepotom, glaz-bom i umjetnosti, prehranom, modom, zdravstvom, industrijom, uvozom i izvozom i turizmom. Radilo se o osobama sa srednjim tehničkim obra-zovanjem ili višom i većom kupovnom moći od stanovništva u susjedstvu Mooca i Belenzinho. Treći kontingent migrirao je u Brazil četrdesetih godina prošlog stoljeća zbog Drugog svjetskog rata prvotno, a onda zbog neukla-panja ili prihvaćanja socijalističkog režima maršala Tita u bivšoj Jugoslaviji. Obje poduzetničke skupine, kako bi preživjele razne sukobe u Hrvatskoj u različito vrijeme, došle su u Brazil i preživjele promičući razmjenu znanja s hrvatskim stanovništvom koje je već bilo u zemlji, s drugim useljeničkim narodima, a također i s lokalnim stanovništvom, inovirajući i stvarajući četiri poduzetnička kapitala: socijalni (dohodak, plaće, nekretnine); kultur-ni (znanje i znanje priznato diplomama i titulama); ekonomski (društveni odnosi koji se mogu pretvoriti u kapital, odnosi koji se mogu kapitalizirati); i simbolički kapital (ono što obično nazivamo prestižom). I ove četiri vrste kapitala prisutne u poduzećima i domovima ovog naroda koji se smjestio u četiri četvrti grada São Paula u razdoblju koje je ovo istraživanje obuhva-tilo, što nam je omogućio model mapiranja i georeferenciranja koji inovira interpretirajući kulturnu istaknutost jednog naroda kroz koncept klastera i koristeći statističke prikaze kako bi se pokazalo gdje se nalaze ti Hrvati i da se pokaže koliko su prisutni u poduzetničkom kulturnom pluralizmu Sao Paula i Brazila. Ključne riječi: hrvatsko iseljeništvo; etničko poduzetništvo; georeferenci-ranje; São Paulo (Brazil).°
Palavras-chave: Imigrantes – Croácia – Brasil - História
Migração de nações – Croácia –Brasil – História
Inovação
Gestão do Conhecimento
metadata.dc.subject.cnpq: CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::HISTORIA::HISTORIA DO BRASIL::HISTORIA REGIONAL DO BRASIL
metadata.dc.language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Editor: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
metadata.dc.publisher.initials: IFBA
Citação: PEREIRA, Aliger dos Santos. Os croatas...? presentes! Salvador: EDUFBA, 2022. E-book (101 p.) :il. ; PDF (7.9 Mb). Disponível em: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35114. Acesso em 08 ago 2023.
metadata.dc.rights: Acesso Aberto
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/
URI: http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/428
Data do documento: 21-Abr-2022
Aparece nas coleções:Livros

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
Ebook_Aliger Pereira_EDUFBA.pdflivro15.63 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons

Ferramentas do administrador